top of page
Image by Adrian Infernus

INKUBÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOSTI

INOVUJTE S NÁMI

35 % zemědělské půdy v Česku je extrémně, velmi silně nebo silně ohroženo vodní erozí.

84 % plodin pěstovaných v Evropě využívá nebo závisí na opylování hmyzem a dvě třetiny opylování zajišťuje divoký hmyz – čmeláci, samotářské včely, pestřenky aj.

Tři čtvrtiny české krajiny slouží především jako zdroj komodit pro firemní dodavatelské řetězce.

Mezi roky 2010 a 2020 se v Česku zastavěla plocha o polovinu větší než všechny zastavěné parcely v Plzni. Proto je důležité provedení a ekologická stopa nových budov i areálů kolem nich.

Česká ekonomika k výrobě jedné koruny hrubého domácího produktu spotřebuje o 30 procent méně surovin než před deseti lety – ale stále dvojnásobně více než německá.

VÝZKUM

 

Pro lepší péči o krajinu, čistší výrobu nebo nastartování cirkulární ekonomiky jsou potřeba kreativní inovace. Hodně věcí už umíme dělat, máme technologie či pěstební postupy. Neumíme je ale zavádět ve velkém.

Inkubátor environmentální udržitelnosti proto pracuje s podniky a dalšími praktiky na originálních procesech, pobídkách a přístupech. Náš precizní výzkum prověřuje, jak lze účinné technologie a řešení zavést do každodenního provozu – a také jak motivovat, aby je firmy, farmy nebo obce chtěly zavádět. Nové přístupy obvykle vyžadují překračování hranic mezi obory i výzkumnými koncepty. Soustřeďujeme se na propojování multidisciplinárního výzkumu s profesními zkušenostmi.

FACILITACE

 

Inkubátor environmentální udržitelnosti slouží jako platforma, kde se setkávají akademici s praktiky. Dáváme dohromady vědce s podniky nebo se státní správou, aby mohli společně vytvářet a testovat účinná řešení. Každý z nich přináší svůj důležitý a unikátní díl expertizy. Prospěšný výzkum opustí šuplíky akademické komunity – a na druhé straně uživatelé dostanou výsledky v podobě, která sedí na jejich provozní potřeby.

 

Environmentální problémy zahrnují různé legitimní potřeby a zájmy. Potřebujeme nalézat kreativní dohody na konsensuálních řešeních, jakkoli to může být obtížné, složité a pomalé. Vyžaduje to, aby si strany společně vysvětlovaly své perspektivy, snažily se jim porozumět a kreativně promýšlely, jak s nimi pracovat. Univerzita je pro takovpou diskuzi rozumnou neutrální půdou, může ji otevírat a moderovat. Náš úkol je sloužit jako prostředník, který dá různé protistrany dohromady a pomůže jim najít všeobecně přijatelná řešení.

BĚŽÍCÍ PROJEKTY
Image by Lukasz Szmigiel

Dříví a lesy

Hledáme praktická řešení, jak se menší vlastníci lesů mohou lépe připravit na mezinárodní dodavatelské řetězce, které více a více požadují dříví z přírodě blízkého hospodaření.

 

Na čem pracujeme

 

Přibývá velkých korporátních odběratelů či zpracovatelů dřevní suroviny, kteří dávají přednost přírodě blízkému hospodaření. Proto vyžadují dřevo z lesů, kde se při pěstování dodržuje mezinárodní standard Forest Stewardship Council (FSC). Naše práce má poradit  především menším vlastníkům obecních a soukromých lesů, jak standard FSC do lesnictví zavádět. Kromě větší konkurenceschopnosti na trhu jim pomůže také s adaptací lesů na změny klimatu a podpoří biodiverzitu. Výsledků z projektu chceme využívat při vývoji nových postupů k řízení podnikové udržitelnosti u domácích firem v Česku.

 

S kým spolupracujeme

 

Fairwood Solutions: česká kancelář FSC

Forest Support s.r.o.

stažený soubor.png

Projekt TL03000631 Výzkum a řešení bariér aplikace standardu FSC v českém lesnictví je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

FSC

Půda a potraviny 

Prověřujeme praktická řešení, kterými podniky mohou přispět k péči o půdu a krajinu v Česku. 

 

Na čem pracujeme

 

Aktuálně sestavujeme a prověřujeme sadu praktických standardů, které zajistí lepší ochranu půd v zemědělství a přitom budou adaptovány na provozní rutinu v dodavatelských řetězcích. Proto dáme dohromady sadu doporučujících agrotechnických a organizačních opatření k ochraně půd před degradací, včetně eroze a ztráty organické hmoty, které mohou firmy zavést do svých vztahů s dodavateli. Posléze je transformujeme do standardů, jež otestujeme v aplikační realitě konkrétních podniků.

 

Projekt aplikuje expertízu akademických pedologů, společenskovědní poznání řízení udržitelnosti podnikových dodavatelských řetězců a praktické zkušenosti podniků na českém trhu.

 

S kým spolupracujeme

 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Biologické centrum Akademie věd ČR 

stažený soubor.png

Projekt TL03000752 Standard ochrany půdy pro dodavatelské řetězce maloobchodu je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Image by Shaun Bentley
Puda
Image by CHUTTERSNAP

Dodavatelské řetězce

Stav české krajiny a přírodních zdrojů představuje nemalé riziko pro dodavatelské řetězce řady podniků.

 

Současné hospodaření v krajině není dlouhodobě udržitelné kvůli měnícímu se klimatu, nadměrné exploataci půdy, úbytku opylujícího hmyzu – a také roste společenská poptávka po šetrnějším hospodaření. Většina vyráběných komodit slouží jako vstup do dodavatelských řetězců, které obsluhují společnosti v maloobchodu, potravinářském nebo nápojářském průmyslu a řadě zpracovatelských sektorů. Proto se pro ně stávají materiálním, reputačním i regulatorním rizikem. Naším úkolem je dát dohromady akademické výzkumníky s podniky a hledat praktická řešení, jak firmy mohou postupně snižovat ekologickou stopu u svých dodavatelů a dodavatelů svých dodavatelů. 

 

Na čem pracujeme

 

Začali jsme se dvěma pilotními projekty:

  • standardy péče o půdu v dodavatelských řetězcích potravin

  • pomoc menším vlastníkům lesů se zaváděním standardu udržitelného hospodaření FSC

 

S kým spolupracujeme

 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Fairwood Solutions: česká kancelář FSC

Dodavatelske retezce
bottom of page